لعنت

قلم فرساییدیم بیهوده تا فرسوده شدیم.

آنقدر ننوشتیم که نوشتن یادمان رفت. آنقدر حس کشتیم تا بی حس شدیم. لعنت بر لجاجت قلب کشی. قلب دزدیدند و نگذاشتند که برود. لعنت بر دزدان و زندان بانها.

/ 0 نظر / 50 بازدید